Juridik er livet!

Så mener vi, i hvert fall. Les mer om juridik her hos Advoforum

E-mail

Lov og rett

Siden 2011 har FNs veiledende prinsipper sikret likere rammebetingelser for et bærekraftig næringsliv som satser globalt. FNs såkalte veiledende prinsipper har blitt den rådende normen for næringsliv og menneskerettigheter, og både OECDs retningslinjer og Global Compact viser til dette.

Det er opp til hvert enkelt selskap å vurdere hvordan og i hvilket omfang FNs prinsipper er relevante for deres virksomhet. Ifølge den norske regjeringen er FNs prinsipper ikke lov, men normer, altså retningslinjer for næringslivet. Foretakene vurderes på bakgrunn av risikoen knyttet til menneskerettighetene og bedriftens aktiviteter, ressurser og lokale utfordringer.

Norsk lovgivning sikrer menneskerettighetene

«Ifølge den norske menneskerettsloven gjelder menneskerettighetskonvensjoner som norsk lov, og de skal ved motstrid ha forrang foran annen norsk lovgivning», står det i et høringsnotat fra Regjeringen. Flere menneskerettigheter ble løftet inn i grunnloven i 2014, og lovverket omfatter i dag selskapers plikt til å respektere menneskerettighetene. Du hører om dem i hverdagen: arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, miljøinformasjonsloven ... Ellers har vi de lover som regulerer andre områder: naturmangfoldloven, forurensningsloven og klimakvoteloven. Disse skal bidra til et stabilt klima og et godt miljø og dermed ivareta retten til helse. Slik sikrer det norske lovverket menneskerettighetene i Norge.

Kjenn dine rettigheter

Mellom næringsdrivende i Norge er det full talefrihet, men avtaler som inngås mellom for eksempel arbeidsgivere og arbeidstakere er begrenset av arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven viser hva som kan og ikke kan avtales mellom partene. Har du noen gang leid leilighet, vet du at det samme gjelder ved husleieloven for leietaker (deg selv som privatperson). Husleieloven er også et godt eksempel på at lovverket setter begrensninger mellom profesjonelle parter. Ved utleie av lokaler kan partene inngå avtaler utenfor standard, bortsett fra noen bestemmelser.Tingrett i Nordre Vestfold

Kjøpsloven kan fullt fravikes ved avtale, og derfor er det viktig å være godt orientert før du inngår avtaler.

Ved avtaler mellom næringsdrivende er muntlige avtaler like gjeldende som skriftlige. Det er likevel viktig å utforme skriftlige avtaler, slik at eventuelle konflikter og rettslige tvister unngås. Du vet aldri hva fremtiden byr på i næringslivet, og det er viktig å nedfelle avtaler i et dokument, slik at konflikter kan løses. Slik forebygges ord-mot-ord-situasjoner!

Det finnes mange typer avtaler. Du har avtaler mellom parter som er 100 % enige, og du har de såkalte foreløpige avtalene eller intensjonsavtalene som inngås underveis i en forhandlingssituasjon. Derfor er det veldig viktig at næringsdrivende er kjent med de forskjellige avtalejuridiske begrepene som kan dukke opp.

Er to næringsdrivende uenige om deres avtale, kan retten hjelpe dem med å tolke og utfylle avtalen. Retten baserer seg på avtalebestemmelser der avtalen har mangler og ikke er fullstendig. Et viktig prinsipp ved hvordan man tolker en avtale handler om «ordlyden». Den bør ha en alminnelig språklig forståelse og vise hvordan partene forstår avtaledokumentet.

Du finner også flere såkalte standardavtaler ved noen forretningsfelt som er utarbeidet i samarbeid med jurister eller interesseorganisasjoner. Disse er gode utgangspunkt eller alt du trenger når du skal inngå en avtale innenfor ditt forretningsfelt. I arbeidstilsynet har du for eksempel en standardavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.