Lover i arbeidslivet

Ifølge FNs veiledende prinsipper har bedrifter et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene. Den norske menneskerettsloven går foran andre norske lover ved motstrid, og norske bedrifter er pliktig til å respektere menneskerettighetene gjennom lover som Arbeidsmiljøloven, Likestillingsloven og Miljøinformasjonsloven.

Ellers er det lover som skal bidra til et stabilt klima og et godt miljø og ivareta retten til god helse, som  Naturmangfoldloven, Forurensningsloven og Klimakvoteloven.

Relevante lover i arbeidslivet

Regnskapsforetak ble forpliktet gjennom regnskapsloven (2013) om å rapportere om samfunnsansvar. Loven formulerer at selskaper skal ta hensyn til menneskerettighetene, hvilket samsvarer med FNs prinsipper om å respektere menneskerettighetene.Heisekran

I dagens samfunn er bedrifter godt sikret av lover og regler, forsikringer, HMS og arbeidsmiljøloven for å kunne tilrettelegge en trygg og sikker arbeidsplass .

Dagens arbeidsmiljølov (2006) bygger på tidligere arbeidsmiljølov anno 1977 og tidligere arbeidervernlovgivning. Lovens formål er å sikre trygge ansettelsesformål og likebehandling i arbeidslivet. Den sikrer også et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og skal bidra til et inkluderende arbeidsliv. Loven gjelder både i privat og offentlig sektor, men det er egen lovgivning for sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. Den kan bare fravikes ved skriftlige avtaler, tariffavtale eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet jobber aktivt i kampen mot sosial dumping og kriminalitet. I tillegg til HMS på arbeidsplassen fører de tilsyn med at vilkårene for arbeidstillatelse etter utlendingsloven følges. Spesielt bransjer som renholds- , overnattings-, og serveringsbransjen og byggeindustrien, der du finner flest arbeidsinnvandrere, er disse lovene meget viktige. Utlendingsloven gir grunnlag for regulering av og kontroll med inn- og utreise samt av utlendingers opphold i landet.

Arbeidsgiveren er pålagt fra arbeidsmiljøloven å vurdere om det er behov for en bedriftshelsetjeneste. Tjenesten var opprinnelig en bedriftslegeordning, men i dag inkluderer den også yrkesgrupper som sykepleiere og fysioterapeuter for sunne og trygge arbeidsforhold.